Všeobecné obchodní podmínky portálu finakademie.cz

Účinnost od 1.1.2015

Vydáním a zveřejněním nových aktualizací obchodních podmínek se automaticky nahrazují znění starší.

Tyto všeobecné obchodní podmínky ( dále VOP ) se vztahují na produkty a služby ( dále Obsah ) poskytované portálem finakademie.cz, zejména odborné publikace v klasické i elektronické podobě, kurzy a semináře a další vzdělávací materiály zveřejněné na webech společnosti pro investory s.r.o. . Objednáním produktu nebo služby souhlasí uživatel s VOP a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená.

 

  1. Základní ustanovení

1.1. Poskytovatelem Obsahu je společnost pro investory s.r.o., se sídlem 120 00 Praha 2, Karlovo náměstí 5/317, IČO: 24170321, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185188 ( dále Poskytovatel ).

1.2. Uživatelem je fyzická či právnická osoba, která objednala nebo užívá Obsah Poskytovatele.

 

  1. Předmět služby

2.1. Předmětem služby je právo Uživatele na přístup k Obsahu v elektronické či fyzické formě, dle konkrétního produktu.

2.2. Knihy v papírové podobě jsou distribuovány Uživateli poštou na adresu, kterou uvede v objednávce.

2.3. Zpoplatněné e-booky jsou k dispozici ke stažení na portálu. Krom objednaného obsahu jsou označeny individuální identifikací, která umožňuje zpětně dohledat objednatele.

2.4. Videa jsou dostupná ve formě on-line streamingu dat. Uživatel bere na vědomí, že pro sledování videí je nezbytné vysokorychlostní připojení k internetu.

2.5 Videa lze sledovat pouze na zařízeních podporujících Adobe Flash. Na zařízeních, která Adobe Flash nepodporují ( například Apple ), nelze Obsah zobrazit.

 

  1. Přístup k elektronickému obsahu

3.1. Uhrazením ceny za produkt získává Uživatel právo na přístup k elektronickému Obsahu Poskytovatele po dobu 362 kalendářních dnů od zprovoznění přístupu Poskytovatelem.

3.2 Po uplynutí lhůty definované v bodě 3.1. dochází k vyčerpání objednané služby bez ohledu na skutečnost, zda-li Uživatel službu využil, nebo nevyužil. Na žádost Uživatele může Poskytovatel podle vlastního uvážení bezplatně prodloužit Uživateli lhůtu pro přístup k Obsahu. Na prodloužení lhůty však není právní nárok. Žádost se stručným zdůvodněním je třeba učinit elektronicky na e-mailovou adresu info@finakademie.cz.

 

  1. Knihy a materiály v papírové podobě.

4.1. Uživatel má právo využívat zakoupené tištěné knihy pouze v rozsahu platného autorského práva. Nepřípustné je především kopírování nebo jiné rozmnožování a redistribuce dalším uživatelům.

 

  1. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. Uživatel má právo využívat Obsah v rozsahu definovaném články 3. a 4. .

5.2. Uživatel je povinen otestovat před uhrazením elektronického Obsahu své internetové připojení. Za dostatečnou kvalitu konektivity a technického vybavení ( HW a SW ) je odpovědný sám Uživatel.

5.3. Uživatel se musí registrovat jako Uživatel portálu www.finakademie.cz. Registrace je bezplatná a je využívána pro autorizaci přístupu k elektronickému obsahu.

5.4. Uživatel se zavazuje dodržovat pravidla uvedená v článku 7. ( Autorská práva ).

5.5. Uživatel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od objednání Obsahu, pokud tento nebyl zatím uživateli poskytnut. Od okamžiku zahájení poskytování obsahu již uživatel na odstoupení od smlouvy, v souladu s ustanoveními §1837 odst. a,h,i a l zákona 89/2012 Sb., nemá právní nárok.

 

  1. Práva a povinnosti Poskytovatele

6.1 Poskytovatel má povinnost odeslat objednané tištěné knihy do 10-ti pracovních dnů od obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

6.2. V případě elektronického Obsahu, musí Poskytovatel nastavit Uživateli přístupová práva do 3 pracovních dnů po obdržení celé úhrady od Uživatele na svůj účet.

6.3. Poskytovatel má právo předčasně ukončit, bez náhrady, přístup Uživatele k elektronickému Obsahu za předpokladu, že Uživatel bude porušovat článek 7. těchto podmínek.

6.4. Poskytovatel má dále právo ukončit bez náhrady přístup Uživatele k elektronickému Obsahu v následujících případech:

6.4.1. Jakékoliv video je Uživatelem přehráno více než 20 x.

6.4.2. Jakékoliv video je během pěti minut streamováno pro jednoho Uživatele na dvě a více různé IP adresy.

6.4.3. Na internetových stránkách třetích stran se vyskytne video Poskytovatele obsahující personalizované identifikační prvky Uživatele.

6.4.4. Poskytovatel zjistí pokusy Uživatele technicky ovlivnit způsob přehrávání videí.

6.5. Poskytovatel může přiměřeně informovat, např. formou reklamních sdělení, Uživatele o svých dalších službách a to využitím e-mailové adresy Uživatele, přičemž Uživatel s tímto souhlasí. Poskytovatel je povinen přestat zasílat reklamní sdělení Uživateli v případě, že mu toto Uživatel sdělí e-mailovou zprávou.

6.6. V případě nedostupnosti elektronického Obsahu je Poskytovatel povinen prodloužit čas přístupu ke službě Uživateli o stejnou dobu, po kterou nebyl Obsah dostupný. Kromě náhrady času, kdy nemohl Uživatel k Obsahu, nemá Uživatel v případě výpadku serveru žádný nárok na finanční kompenzaci nebo vrácení zaplaceného poplatku.

 

  1. Autorská práva

7.1. Obsah je autorským dílem Poskytovatele nebo třetích stran. Uživateli nenáleží právo šířit dílo dále jakýmikoliv cestami elektronické, či jiné komunikace.

7.2. Uživatel souhlasí uhrazením ceny za Obsah s tím, že přístup a přehrávání není anonymní. Poskytovatel zaznamenává IP adresu každého přístupu k elektronickému Obsahu spolu s přístupovým jménem, které je pro přehrávání použito.

7.3. Uživatel souhlasí s tím, že každý elektronický Obsah je personalizovaný jménem Uživatele. Ochranné prvky jsou nedílnou součástí elektronického Obsahu a v případě neoprávněného šíření budou použity v případném soudním řízení v rámci náhrady škody vzniklé porušováním autorského zákona.

7.4. Uživatel se zavazuje nestahovat placený Obsah na svůj pevný disk či jiné off-line či on-line médium určené pro ukládání digitálních dat. Stejně tak se Uživatel zavazuje nepořizovat žádné audio či video záznamy přehrávaného Obsahu. Veškeré tyto a další činnosti podobného charakteru jsou v rozporu s těmito smluvními podmínkami.

7.5. Uživatel se zavazuje neposkytovat třetím osobám internetovou adresu, na které je Obsah umístěn.

7.6. Uživatel se zavazuje chránit své přístupové údaje. Uživatel nesmí umožnit třetím osobám, aby se přihlašovaly pod jeho přístupovými údaji. V případě, že Uživatel třetí osobě takový přístup umožní, nese plnou odpovědnost za případný vznik škody jako by se zneužití dopustil sám.

7.7. Ochrana autorských práv se vztahuje také na veškeré přílohy k jednotlivým částem Obsahu. Přílohy jsou poskytovány pouze pro soukromé účely Uživatele a je zakázáno je dále šířit třetím osobám.

 

  1. Pravidla uzavřené diskuze k Obsahu

8.1. Součástí Obsahu může být uzavřená diskuze, je-li to výslovně zmíněno v nabídce.

8.2. Uživatel má právo na přístup do diskuze po dobu platnosti služby definované v bodě 3.1. Po této době mu bude přístup do diskuze zachován, ale již jen jako bonus, který může být kdykoliv bez náhrady zrušen.

8.3. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez náhrady ukončit přístup Uživatele do uzavřené diskuze a případně smazat příspěvky a soubory nahrané Uživatelem.

8.4. Je-li v rámci Obsahu provozováno uzavřené diskuzní fórum, není povinností Poskytovatele odpovídat na každý položený dotaz. Hlavní důvod provozu diskuze je zprostředkování diskuze mezi různými Uživateli a Poskytovatel negarantuje, že se bude diskuze aktivně účastnit.

 

  1. Závěrečná ustanovení

9.1. Dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel uchovává ve své databázi údaje vložené Uživatelem při objednávce Obsahu, a že je oprávněn tyto údaje zpracovávat pro účely obchodních vztahů s Uživatelem. Tento souhlas se uděluje po celou dobu trvání obchodního vztahu s Poskytovatelem, nestanoví-li zvláštní zákon lhůtu delší.

9.2. Jsou-li nebo stanou-li se jednotlivá ustanovení aktuálních smluvních podmínek neplatnými, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti. Takto vzniklá mezera bude nahrazena úpravou odpovídající účelu a smyslu těchto podmínek.

9.3. Uživatel rozumí tomu, že všechny informace poskytované v rámci Obsahu jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží v žádném případě coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Poskytovatel není registrovaným brokerem či investičním poradcem ani makléřem. Jsou-li v Obsahu zmiňovány konkrétní finanční produkty, komodity, akcie, forex či opce, vždy a pouze za účelem studia obchodování na burze. Poskytovatel není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých uživatelů. Burzovní obchodování a investování s finančními instrumenty je vysoce rizikové. Rozhodnutí obchodovat komodity a akcie je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost.

9.4. Tyto VOP a vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem se řídí právním řádem České republiky. V případě soudního řešení sporů mezi Poskytovatelem a Uživatelem je příslušným Městský soud v Praze.

9.5. Jakákoliv komunikace mezi Poskytovatelem a Uživatelem probíhá elektronicky formou elektronické pošty (emailu).